تاریخ واریز یارانه فروردین ماه 95

تاریخ دقیق واریز یارانه فروردین ماه 95

تاریخ پرداخت یاراه فروردین 95

تاریخ واریز یارانه فروردین ماه 95
به ادامه مطلب مراجعه نمایید

یارانه فروردین از بامداد روز جمعه 27 فروردین 95 قابل برداشت خواهد بود.